ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์

ภาษาไทย-อังกฤษ
รวมเล่มมาจาก งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ชีวิตที่สมบูรณ์
ธรรมนูญชีวิต
สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
("งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข" ตัดมาเพียงบางส่วน, ธรรมนูญชีวิต เป็นฉบับเดิม)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนำปาฐกถาธรรม และงานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุัตฺโต) ๔ เรื่อง คือ คำปราศรัย ชีวิตที่สมบูรณ์ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข และธรรมนูญชีวิต พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
ISBN-
เลขหมู่BQ7210

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง