เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม  เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ  และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก  นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว  ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม  อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย

Development

พิมพ์ครั้งแรก (เฉพาะเรื่อง ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม)ในปรัชญาการศึกษาไทย พ.. ๒๕๑๘

พิมพ์รวมเล่ม จัดปรับใหม่ ครั้งที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ครั้งที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๓

First publishingNovember 2545
Latest publishing onPublishing no. 58 May 2566
ISBN974-907788-5-3, 974-92713-3-5
Dewey no.BQ4415

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.