เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

Languageไทย
Abstract

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม  เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ  และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก  นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว  ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม  อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย

รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
- เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
Development

พิมพ์ครั้งแรก (เฉพาะเรื่อง ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม)ในปรัชญาการศึกษาไทย พ.. ๒๕๑๘

พิมพ์รวมเล่ม จัดปรับใหม่ ครั้งที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ครั้งที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๓

First publishing:November 2545
Latest publishing onPublishing no. 49 May 2559
ISBN974-907788-5-3, 974-92713-3-5
Dewey no.BQ4415
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.