เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม  เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ  และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก  นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว  ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม  อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย

ข้อมูลพัฒนาการ

พิมพ์ครั้งแรก (เฉพาะเรื่อง ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม)ในปรัชญาการศึกษาไทย พ.. ๒๕๑๘

พิมพ์รวมเล่ม จัดปรับใหม่ ครั้งที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ครั้งที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๓

พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ISBN974-907788-5-3, 974-92713-3-5
เลขหมู่BQ4415

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง