ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

...เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เป็นทางให้มนุษย์เกิดปัญหาได้มาก...
 
...การปลูกฝังเด็กของเรา ให้มีค่านิยมแห่งธรรม หรือค่านิยมแห่งความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติ ให้ประพฤติตามแนวแห่งหลักกรรมนี้ จะต้องถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการศึกษา แพราะว่าที่จริงแล้วนี้เป็นส่วนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระเถรานุเถระ สหธรรมิก อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก ปรัชญาการศึกษาไทย
พุทธศาสนากับสังคมไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกใน ปรัชญาการศึกษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) สำนักพิมพ์เคล็ดลับไทย พ.ศ. ๒๕๑๘
  • พิมพ์ครั้งที่่ ๒ ใน พุทธศาสนากับสังคมไทย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๒๕
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ ก่อนการพิมพ์ครั้งนี้ มีการพิมพ์รวม ในเล่ม บุญ กรรม นรก สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน ครั้งล่าสุดเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๓
  • ภายหลังเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม"
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง