ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

...เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เป็นทางให้มนุษย์เกิดปัญหาได้มาก...
 
...การปลูกฝังเด็กของเรา ให้มีค่านิยมแห่งธรรม หรือค่านิยมแห่งความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติ ให้ประพฤติตามแนวแห่งหลักกรรมนี้ จะต้องถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการศึกษา แพราะว่าที่จริงแล้วนี้เป็นส่วนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียว...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for พระเถรานุเถระ สหธรรมิก อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม at พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Concatenated from ปรัชญาการศึกษาไทย
พุทธศาสนากับสังคมไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกใน ปรัชญาการศึกษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) สำนักพิมพ์เคล็ดลับไทย พ.ศ. ๒๕๑๘
  • พิมพ์ครั้งที่่ ๒ ใน พุทธศาสนากับสังคมไทย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๒๕
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ ก่อนการพิมพ์ครั้งนี้ มีการพิมพ์รวม ในเล่ม บุญ กรรม นรก สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน ครั้งล่าสุดเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๓
  • ภายหลังเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม"
First publishingJanuary 2531
Latest publishing onPublishing no. 5 July 2561
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 5 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.