หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรื่องกรรมก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยนี้

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for พระธรรมทูต at วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร on/in 17 May 2529
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๑)
  • พิมพ์ครั้งใหม่ (พฤศจิกายน ๒๕๔๕) ได้ชำระขัดเกลาถ้อยคำสำนวน และซอยย่อหน้า เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
First publishingJanuary 2531
Latest publishing onPublishing no. 10 March 2563
ISBN978-974-401-300-2
Dewey no.BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.