ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

Languageไทย
Abstract
..."ต้นไม้แห่งชีิวิตคู่" เป็นธรรมกถาที่แสดงหลักธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแห่งชีวิตสมรส สำหรับคู่บ่าวสาว และคู่ครองทั่วไป โดยเฉพาะสมชีวิธรรม คือคุณสมบัติของผู้มีชีวิตสมกลมกลืนสอดคล้องกัน และฆารวาสธรรม คือหลักการครองเรือนที่จะช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขและมั่นคงยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นเครื่องประสานให้ความดีงาม และความสามารถของชีวิตคู่ทั้งสองมาเสริมเพิ่มกำลังแก่กันเป็นทวีคูณ เป็นปัจจัยเกื้อกูลในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมได้กว้างใหญ่ไพศาล และพรั่งพร้อมไพบูลย์...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
เรียบเรียงบางส่วนจาก - คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
Development
  • "ต้นไม้แห่งชีวิตคู่" ส่วนหนึ่งคัดจากหัวข้อธรรม "สมชีวีกถา" และ "โอวาทวันมงคลสมรส" ในหนังสือ "คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอดุมคติ"  และ อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงเมื่อวันที่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ณ วัดญาณเวศกวัน
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 6 October 2546
ISBN974-86374-2-5
Dewey no.BQ4570.L6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.