ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

..."ต้นไม้แห่งชีวิตคู่" เป็นธรรมกถาที่แสดงหลักธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแห่งชีวิตสมรส สำหรับคู่บ่าวสาว และคู่ครองทั่วไป โดยเฉพาะสมชีวิธรรม คือคุณสมบัติของผู้มีชีวิตสมกลมกลืนสอดคล้องกัน และฆราวาสธรรม คือหลักการครองเรือนที่จะช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขและมั่นคงยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นเครื่องประสานให้ความดีงาม และความสามารถของชีวิตคู่ทั้งสองมาเสริมเพิ่มกำลังแก่กันเป็นทวีคูณ เป็นปัจจัยเกื้อกูลในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมได้กว้างใหญ่ไพศาล และพรั่งพร้อมไพบูลย์...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑
เรียบเรียงบางส่วนจาก คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ต้นไม้แห่งชีวิตคู่" ส่วนหนึ่งคัดจากหัวข้อธรรม "สมชีวีกถา" และ "โอวาทวันมงคลสมรส" ในหนังสือ "คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอดุมคติ"  และ อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงเมื่อวันที่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ISBN974-86374-2-5
เลขหมู่BQ4570.L6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง