ทางสายกลางของการศึกษาไทย

Languageไทย
Abstract
     ...การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุข ปัจจุบันนี้มีปัญหาว่า เราได้ถือหน้าที่นี้เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ การศึกษาปัจจุบันทำคนให้มีความสุข หรือทำให้คนเป็นคนหิวโหยกระหายความสุข ถ้าดำเนินการศึกษาผิดพลาด ก็จะทำให้คนไม่มีความสุข แต่การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคน...
     ...มนุษย์ที่มีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว ก็เป็น "ภาวิตัตตะ" เป็นผู้ที่แม้แต่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมก็ต้องบูชา คือ เราถือว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีการศึกษาฝึกดีแล้ว ประเสริฐแม้ยิ่งกว่าเทวดาและพระพรหม ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่มนุษย์มาก แล้วมันก็เข้ากับหลักศักยภาพที่ว่า เราจะต้องดึงศักยภาพของตนออกมาพัฒนาจนกระทั่งให้สูงสุด...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
- ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา
Development
มีเรื่อง "ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ยิ่งกว่าการขยายการศึกษา" แทรกเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นคำอภิปราย และได้เรียบเรียงให้มีเนื้อความเรียบร้อยสมบูรณ์
First publishing:July 2530
Latest publishing onPublishing no. 6 September 2530
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.