ทางสายกลางของการศึกษาไทย

     ...การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุข ปัจจุบันนี้มีปัญหาว่า เราได้ถือหน้าที่นี้เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ การศึกษาปัจจุบันทำคนให้มีความสุข หรือทำให้คนเป็นคนหิวโหยกระหายความสุข ถ้าดำเนินการศึกษาผิดพลาด ก็จะทำให้คนไม่มีความสุข แต่การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคน...
     ...มนุษย์ที่มีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว ก็เป็น "ภาวิตัตตะ" เป็นผู้ที่แม้แต่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมก็ต้องบูชา คือ เราถือว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีการศึกษาฝึกดีแล้ว ประเสริฐแม้ยิ่งกว่าเทวดาและพระพรหม ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่มนุษย์มาก แล้วมันก็เข้ากับหลักศักยภาพที่ว่า เราจะต้องดึงศักยภาพของตนออกมาพัฒนาจนกระทั่งให้สูงสุด...

ข้อมูลพัฒนาการ
มีเรื่อง "ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ยิ่งกว่าการขยายการศึกษา" แทรกเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นคำอภิปราย และได้เรียบเรียงให้มีเนื้อความเรียบร้อยสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง