กฐินสองที่สายใจธรรม

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ) เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑
- พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
Change toชีวิตก้าวหน้า ปัญญาถึงธรรม
Development

"กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)

  • ๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง) (ID 108)
  • ๒) "พัฒนาปัญญา"  พิมพ์ครั้งที่ ๙  (ID 297)
  • ๓) "โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ"  (ID 327)
  • ๔) "อยู่กับปัจจุบัน" (บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ) พิมพ์ครั้งแรก วันเสาร์ที่่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
  • ๕) จากศาลากลางสระ สู่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม (เนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมจาก "กฐินแรกที่สายใจธรรม")
First publishing:November 2537
Latest publishing onPublishing no. 3 November 2537
ISBN974-89014-6-7
Dewey no.BQ4990.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.