กฐินสองที่สายใจธรรม

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ) เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑
- พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
เปลี่ยนไปสู่ชีวิตก้าวหน้า ปัญญาถึงธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ

"กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)

  • ๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง) (ID 108)
  • ๒) "พัฒนาปัญญา"  พิมพ์ครั้งที่ ๙  (ID 297)
  • ๓) "โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ"  (ID 327)
  • ๔) "อยู่กับปัจจุบัน" (บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ) พิมพ์ครั้งแรก วันเสาร์ที่่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
  • ๕) จากศาลากลางสระ สู่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม (เนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมจาก "กฐินแรกที่สายใจธรรม")
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
ISBN974-89014-6-7
เลขหมู่BQ4990.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง