เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

...สตินั้น ทำงานร่วมกันกับปัญญา โดยเฉพาะปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะ ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักในสิ่งใดว่าถูกต้องดีงามเป็นคุณประโยชน์ จะนำไปสู่ความเจริญงอกงาม สติก็ระลึกสิ่งนั้น และดึงจิตไว้ให้อยู่ให้ดำเนินไปหรือให้ทำสิ่งนั้น ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักว่าสิ่งใดชั่วร้าย เป็นโทษ จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียหาย สติก็ระลึกนึกได้ดึงจิตไว้ ไม่ยอมให้ปล่อยใจไถลตามสิ่งนั้นไป...

Development
  • "เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ" เป็นการนำพระธรรมเทศนา อัปปมาทกถา ที่ได้ถวายวิสัชนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙ พิมพ์รวมกับคำปราศรัยในโอกาสรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหนังสือธรรมทานอุทิศกุศลแก่ โยมสำราญ อารยางกูร ในวาระแห่งการพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
First publishingFebruary 2539
Latest publishing onPublishing no. 4 April 2539
ISBN974-8239-01-2
Dewey no.BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.