เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

...สตินั้น ทำงานร่วมกันกับปัญญา โดยเฉพาะปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะ ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักในสิ่งใดว่าถูกต้องดีงามเป็นคุณประโยชน์ จะนำไปสู่ความเจริญงอกงาม สติก็ระลึกสิ่งนั้น และดึงจิตไว้ให้อยู่ให้ดำเนินไปหรือให้ทำสิ่งนั้น ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักว่าสิ่งใดชั่วร้าย เป็นโทษ จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียหาย สติก็ระลึกนึกได้ดึงจิตไว้ ไม่ยอมให้ปล่อยใจไถลตามสิ่งนั้นไป...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ" เป็นการนำพระธรรมเทศนา อัปปมาทกถา ที่ได้ถวายวิสัชนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙ พิมพ์รวมกับคำปราศรัยในโอกาสรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหนังสือธรรมทานอุทิศกุศลแก่ โยมสำราญ อารยางกูร ในวาระแห่งการพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๙
ISBN974-8239-01-2
เลขหมู่BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง