พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น
     ...พร ๔ ประการ เราก็ได้ยินบ่อยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เรียกว่า จตุรพิธพร
     ...การที่เราให้พรกันนี้ ก็คือเรามาแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เรามาตั้งจิตปรารถนาประโยชน์สุขให้แก่กัน และด้วยพลังจิตที่ปรารถนาดีนี้ ก็จะเกิดคุณธรรมความดีความงามขึ้นมาในใจของผู้ให้ ซึ่งมีผลต่อจิตใจของเขา
     ในเวลาเดียวกันทางฝ่ายผู้รับก็พลอยมีจิตใจบันเทิงเอิบอิ่ม ชื่นบาน คือ ซาบซึ้งในน้ำใจเมตตา หรือไมตรีของผู้ให้นั้นเอง อันนี้แหละก็เกิดเป็นความสุข และความมีไมตรีจิตตอบแทนขึ้นในใจของเขา ก็เลยกลายเป็นมีคุณธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
     ...ถ้าท่านต้องการให้พรเหล่านี้ ก็ต้องทำจิตใจให้ถูกต้อง โดยเฉพาะต้องมีความเชื่อมั่น ทำจิตใจให้สงบผ่องใส พร้อมทั้งมีความมั่นใจ มีกำลังใจ เข้มแข็ง ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้าร่วมประชุม at โรงพยาบาลศิริราช on/in 4 January 2534
Development
  • เดิมชื่อว่า "พรปีใหม่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
First publishingJanuary 2535
Latest publishing onPublishing no. 74 December 2564
ISBN974-344-171-9, 974-7891-18-2, 974-272-933-6
Dewey no.BQ7210

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.