พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น
     ...พร ๔ ประการ เราก็ได้ยินบ่อยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เรียกว่า จตุรพิธพร
     ...การที่เราให้พรกันนี้ ก็คือเรามาแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เรามาตั้งจิตปรารถนาประโยชน์สุขให้แก่กัน และด้วยพลังจิตที่ปรารถนาดีนี้ ก็จะเกิดคุณธรรมความดีความงามขึ้นมาในใจของผู้ให้ ซึ่งมีผลต่อจิตใจของเขา
     ในเวลาเดียวกันทางฝ่ายผู้รับก็พลอยมีจิตใจบันเทิงเอิบอิ่ม ชื่นบาน คือ ซาบซึ้งในน้ำใจเมตตา หรือไมตรีของผู้ให้นั้นเอง อันนี้แหละก็เกิดเป็นความสุข และความมีไมตรีจิตตอบแทนขึ้นในใจของเขา ก็เลยกลายเป็นมีคุณธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
     ...ถ้าท่านต้องการให้พรเหล่านี้ ก็ต้องทำจิตใจให้ถูกต้อง โดยเฉพาะต้องมีความเชื่อมั่น ทำจิตใจให้สงบผ่องใส พร้อมทั้งมีความมั่นใจ มีกำลังใจ เข้มแข็ง ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๓๔
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "พรปีใหม่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ISBN974-344-171-9, 974-7891-18-2, 974-272-933-6
เลขหมู่BQ7210

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง