พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี

...คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี" เป็นหนังสือที่คัดเฉพาะบทที่ ๖ จากหนังสือเรื่อง "พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป" พิมพ์เป็นเล่ม
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง