รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล

Languageไทย
Abstract

...เนื้อหาของหนังสือ  รวมเล่มมาจาก  หนังสือเรื่อง  รักษาใจในยามป่วยไข้ และ รักษาใจยามรักษาคนไข้  ซึ่งเป็นธรรมกถานอกจากแสดงไว้สำหรับผู้ป่วย  และญาติของผู้ป่วย  เพื่อรู้จักการวางใจต่อความเจ็บป่วยได้ถูกต้องแล้ว  ยังได้เน้นบรรยายธรรมะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผล  พร้อมไปกับรักษาใจของตน  เชื่อมโยงคนเข้าหาธรรม...

รวมเล่มมาจาก - รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
Developmentในการพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒๓ แก้ไขการพิมพ์ครั้งที่พบเก่าสุด
จาก

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก        ธันวาคม    ๒๕๔๔
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่  ๔       พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
เป็น
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒     กันยายน ๒๕๓๙
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
ม.ร.ว. สำอางวรรณ ล่ำซำ อุทิศแด่ คุณบัญชา ล่ำซำ
โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ค้นพบในตัวเล่มหนังสือ

First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 23 January 2558
ISBN974-8239-22-5
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.