รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล

...เนื้อหาของหนังสือ  รวมเล่มมาจาก  หนังสือเรื่อง  รักษาใจในยามป่วยไข้ และ รักษาใจยามรักษาคนไข้  ซึ่งเป็นธรรมกถานอกจากแสดงไว้สำหรับผู้ป่วย  และญาติของผู้ป่วย  เพื่อรู้จักการวางใจต่อความเจ็บป่วยได้ถูกต้องแล้ว  ยังได้เน้นบรรยายธรรมะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผล  พร้อมไปกับรักษาใจของตน  เชื่อมโยงคนเข้าหาธรรม...

ข้อมูลพัฒนาการในการพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒๓ แก้ไขการพิมพ์ครั้งที่พบเก่าสุด
จาก

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก        ธันวาคม    ๒๕๔๔
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่  ๔       พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
เป็น
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒     กันยายน ๒๕๓๙
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
ม.ร.ว. สำอางวรรณ ล่ำซำ อุทิศแด่ คุณบัญชา ล่ำซำ
โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ค้นพบในตัวเล่มหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ISBN974-8239-22-5
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง