รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

Languageไทย
Abstract
"…ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้  เราถือกันว่าเป็นลักษณะที่ดี  แต่ข้อสำคัญชาวพุทธอย่ามัวเมาว่า  เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะที่ดี  เสร็จแล้ว  เพราะมัวเมาว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะที่ดี  ก็เลยได้แต่ชื่นชม  แล้วไม่นำเอามาประพฤติปฏิบัติ  เมื่อไม่เอามาประพฤติปฏิบัติ  ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร  ได้แต่ชื่นชมหลงมัวเมาไปอย่างนั้นเอง  ว่าศาสนาของเราดีอย่างนี้  มีลักษณะที่ดีอย่างนั้น  ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตที่แท้จริง..."
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- พุทธวิธีในการสอน
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สู่การศึกษาแนวพุทธ
First publishing:January 2547
Latest publishing onPublishing no. 13 January 2558
ISBN974-91937-1-7
Dewey no.BQ552
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.