รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

ภาษาไทย
คำโปรย
"…ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้  เราถือกันว่าเป็นลักษณะที่ดี  แต่ข้อสำคัญชาวพุทธอย่ามัวเมาว่า  เรามีพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะที่ดี  เสร็จแล้ว  เพราะมัวเมาว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะที่ดี  ก็เลยได้แต่ชื่นชม  แล้วไม่นำเอามาประพฤติปฏิบัติ  เมื่อไม่เอามาประพฤติปฏิบัติ  ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร  ได้แต่ชื่นชมหลงมัวเมาไปอย่างนั้นเอง  ว่าศาสนาของเราดีอย่างนี้  มีลักษณะที่ดีอย่างนั้น  ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตที่แท้จริง..."
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- พุทธวิธีในการสอน
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สู่การศึกษาแนวพุทธ
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ISBN974-91937-1-7
เลขหมู่BQ552
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง