พุทธวิธีในการสอน

...“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ

  • ๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ         
  • ๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
  • ๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา
  • ๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส
  • ๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น"...

 

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา
เปลี่ยนชื่อจาก เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๖ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ISBN974-87563-2-7, 974-453-427-3, 974-7891-64-6
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง