บทบาทพระบรมครู

...๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่น่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดี และมารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วยความองอาจ ความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจจธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากฟัง อยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือ "บทบาทพระบรมครู" เป็นผลงานการค้นคว้าของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนังสือกว่า ๓,๐๐๐ เล่ม ในด้านความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระองค์ ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย และพุทธศาสนิกชนกล่าวเรียกเสมอ คือ คำว่า "พระบรมศาสดา" หรือ "พระบรมครู" ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู
  • พิมพ์ครั้งแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพเวที จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ7210

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง