บทบาทพระบรมครู

Languageไทย
Abstract
...๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่น่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดี และมารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วยความองอาจ ความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจจธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากฟัง อยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย...
from การประพันธ์
Development
  • หนังสือ "บทบาทพระบรมครู" เป็นผลงานการค้นคว้าของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนังสือกว่า ๓,๐๐๐ เล่ม ในด้านความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระองค์ ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย และพุทธศาสนิกชนกล่าวเรียกเสมอ คือ คำว่า "พระบรมศาสดา" หรือ "พระบรมครู" ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู
  • พิมพ์ครั้งแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพเวที จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.