เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

Languageไทย
Abstract
...สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อแรกก็คือ ความทุกข์เป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้ และจัดการแก้ไขโดยถูกต้อง และถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนา และระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา ก็คือการช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้...
from ธรรมเทศนา at วิทยาลัยครูธนบุรี
Change toพุทธวิธีในการสอน
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๔๐) มีการแก้ไขถ้อยคำและข้อความเล็กน้อย ๒-๓ แห่ง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "พุทธวิธีในการสอน"
  • ผลงานนี้เป็นแนวคำภีร์ มุ่งขยายอรรถธิบาย แสดงสาระและคุณค่าของหลักคำสอนตามที่มีอยู่เดิม
  • ในส่วนของ "นิเทศอาทิตตปริยาสูตร" คือ คำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรวิชาศีลธรรม" ชั้นม.ศ. ปลาย ณ ห้องศรีคุรุ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 8 30 May 2536
ISBN974-87563-2-7
Dewey no.BQ895
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.