เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

...สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อแรกก็คือ ความทุกข์เป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้ และจัดการแก้ไขโดยถูกต้อง และถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนา และระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา ก็คือการช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา ณ วิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
เปลี่ยนไปสู่ พุทธวิธีในการสอน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๔๐) มีการแก้ไขถ้อยคำและข้อความเล็กน้อย ๒-๓ แห่ง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "พุทธวิธีในการสอน"
  • ผลงานนี้เป็นแนวคำภีร์ มุ่งขยายอรรถธิบาย แสดงสาระและคุณค่าของหลักคำสอนตามที่มีอยู่เดิม
  • ในส่วนของ "นิเทศอาทิตตปริยาสูตร" คือ คำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรวิชาศีลธรรม" ชั้นม.ศ. ปลาย ณ ห้องศรีคุรุ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖
ISBN974-87563-2-7
เลขหมู่BQ895

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง