พุทธวิธีในการสอน

Languageไทย
Abstract

...“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ

  • ๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ         
  • ๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
  • ๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา
  • ๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส
  • ๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น"...

 

from ธรรมเทศนา
เปลี่ยนชื่อจาก - เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 25 June 2561
ISBN974-87563-2-7, 974-453-427-3, 974-7891-64-6
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.