การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy

...ธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้  แต่บางครั้งก็เลือนลางจางหายไป  เพราะผู้คนเหินห่าง  ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษา  การที่จะนำมาใช้ปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยจะมี  มิหนำซ้ำ  บางทีปฏิบัติ  แต่ไขว้เขวคลาดเคลื่อน  เพี้ยนไปเลยกลายเป็นว่า  แทนที่จะดี  ก็เสีย...

...หากทางโรงเรียนมีความสนใจ  และเอาจริงเอาจัง  เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการปฏิบัติ  โดยเฉพาะก็คือในเรื่องการให้การศึกษา  หรือช่วยเด็กให้ศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้สำเร็จ  พระพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ของงานนี้โดยตรง  และทำเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชาวโลก  ตามจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้  พระพุทธศาสนามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่พหูชน  เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลก  ด้วยเมตตาการุณย์แก่โลกทั้งหมด...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
ISBN974-7892-27-8
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง