ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน ท่านบอกว่าหลักที่ใช้ตัดสินว่าธรรมหรือคำสอนอันใด เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่ ก็คือให้ดูว่า ธรรมที่เขากมาอ้างหรือกล่าวหรือปฏิบัตินั้น เป็นไปเพื่อ วิราคะ คือคลายความกำหนัด คลายความติดหรือไม่ เป็นไปเพื่อ วิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุดจากความทุกข์ ไม่ประกอบด้วยความทุกข์ เป็นไปเพื่อ อปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส เป็นไปเพื่อ อัปปิจฉตา ความมักน้อย เป็นไปเพื่อ สันตุฏฐี ความสันโดษ เป็นไปเพื่อ ปวิเวก ความสงัด เป็นไปเพื่อ วิริยารัมภะ การปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อ สุภรตา ความเลี้ยงง่ายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามหลัก ๘ ประการนี้ ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ สัตถุสาสน์ ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (๒๕๓๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (๕ มกราคม ๒๕๔๗) ปรับขนาดจาก ๑๖ หน้ายก เป็น ๑๖ หน้ายกพิเศษครั้งแรก
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นธรรมทานอุทิศ คุณพ่อสำราญ คุณแม่กุนชี อารยางกูร และน้องจิตรา วัชรบุศราคำ
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN974-8357-93-7, 974-8338-49-5, 974-7890-05-4
เลขหมู่BQ552
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง