ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม
Development
"ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" เป็นการนำคำบรรยาย ๓ เรื่อง มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน คือ
  • "ศิลปศาสตร์แนวพุทธ" ที่แสดงในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
  • "ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก" ที่แสดง ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบนักษัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
  • "บทบาทศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม"  ที่แสดงในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๓๕ ปี
First publishing:August 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-572-572-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.