ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี และเล่าเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเขาจะได้ไปพัฒนาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ตนเองและแก่สังคม ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงตามความมุ่งหมายของวิชาชีพและวิชาเฉพาะนั้นๆ มิใช่เล่าเรียนเพียงเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเดียวในทางที่เห็นแก่ตัว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางที่ผิดพลาด...

Development
"ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" เป็นการนำคำบรรยาย ๓ เรื่อง มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน คือ
  • "ศิลปศาสตร์แนวพุทธ" ที่แสดงในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
  • "ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก" ที่แสดง ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบนักษัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
  • "บทบาทศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม"  ที่แสดงในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๓๕ ปี
First publishingAugust 2540
Latest publishing onPublishing no. 1 August 2540
ISBN974-572-572-2
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.