ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี และเล่าเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเขาจะได้ไปพัฒนาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ตนเองและแก่สังคม ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงตามความมุ่งหมายของวิชาชีพและวิชาเฉพาะนั้นๆ มิใช่เล่าเรียนเพียงเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเดียวในทางที่เห็นแก่ตัว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางที่ผิดพลาด...

ข้อมูลพัฒนาการ
"ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" เป็นการนำคำบรรยาย ๓ เรื่อง มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน คือ
  • "ศิลปศาสตร์แนวพุทธ" ที่แสดงในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
  • "ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก" ที่แสดง ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบนักษัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
  • "บทบาทศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม"  ที่แสดงในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๓๕ ปี
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐
ISBN974-572-572-2
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง