สารัตถธรรม

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

...ในการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น ตัวแท้ตัวจริงก็คือพระพุทธเจ้า เราจะตัองเอาพพระพุทธเจ้าเป็นหลักให้เสมอ แล้วเอาอาจารย์เป็นสื่อ เป็นทางที่จะนำเข้าหาพระุพุทธเจ้า ถ้ามีสติกำหนดไว้อย่างนี้เสมอ ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัย...

รวมเล่มมาจาก - กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- ธรรมนูญชีวิต
- ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
First publishing: 2544
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-344-230-8
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.