สารัตถธรรม

ภาษาไทย-อังกฤษ
คำโปรย

...ในการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น ตัวแท้ตัวจริงก็คือพระพุทธเจ้า เราจะตัองเอาพพระพุทธเจ้าเป็นหลักให้เสมอ แล้วเอาอาจารย์เป็นสื่อ เป็นทางที่จะนำเข้าหาพระุพุทธเจ้า ถ้ามีสติกำหนดไว้อย่างนี้เสมอ ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัย...

รวมเล่มมาจาก - กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- ธรรมนูญชีวิต
- ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-344-230-8
เลขหมู่BQ7210
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง