กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

  • อีกแง่หนึ่งคือ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคม หลักการนี้ยังหาผู้ปฏิบัติได้ผลจริงได้ยาก จะเห็นได้ว่าระบบสังคมต่างๆ มักมีปัญหาในเรื่องที่ว่า ถ้าให้บุคคลได้ สังคมก็ต้องเสีย ถ้าให้สังคมได้ บุคคลก็ต้องยอมเสียสละ ทำอย่างไร จึงจะประสานประโยชน์กันได้
  • อุดมคติอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือ การช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลกับสังคม
  • เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าในสังคมประชาธิปไตย เราพยายามจัดสรรสังคมให้เป็นสภาพที่เอื้อโอกาสอย่างดีที่สุดแก่บุคคล เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ พร้อมกันนั้น นอกจากเขาพัฒนาศักยภาพของชีวิตได้อย่างดีที่สุดแล้ว เขาก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากสังคมของเขาด้วย
  • ยิ่งพัฒนาคนดีอย่างไร เขาก็ยิ่งมีศักยภาพในการที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ดีขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกัน พอสังคมดี สังคมนั้นก็เป็น สภาพเอื้อ ให้คนแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนได้ดี จึงเป็นวงจรที่ดี แต่ทำอย่างไรให้วงจรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ นีคือการประสานประโยชน์ ระหว่างบุคคลกับสังคม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อธิบดีกรมวิชาการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖
ISBN974-344-046-1
เลขหมู่BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง