สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม Human Rights : Social Harmony or Social disintegration

Languageไทย-อังกฤษ
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช at มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
First publishing:September 2541
Latest publishing onPublishing no. 8
ISBN974-8338-64-9
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.