สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑
แปลจาก สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
(พร้อมเนื้อหาแปลภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน ชื่อว่า "Human Rights : Social Harmony or Social Disintegration" ไม่ทราบผู้แปล)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ISBN974-8338-64-9
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง