แสงทองส่องฟ้า ทั่วหล้าสดใส แสงธรรมส่องจิต ชีวิตอำไพ

Languageไทย
Abstract
..."เรานิยมส่งความสุข ก่อนที่เราจะส่งความสุขให้ผู้อื่น เราเองต้องมีความสุขเสียก่อน ปัญหาว่าเรามีความสุขที่จะส่งให้หรือเปล่า ใจเรามีความสุขไหม บางทีเราก็ส่งกันเป็นธรรมเนียมเท่านั้น ถ้าส่งความสุขกันเพียงตามธรรมเนียม เราก็ไม่มีความสุขจะส่ง เพราะฉะนั้น คนที่รับก็เลยไม่ได้ความสุข เพราะคนส่งไม่มีความสุขที่จะให้ เราจึงจะต้องทำใจของเราให้มีความสุขเสียก่อน การตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีเมตตาและไมตรีธรรม ก็ทำใจให้เป็นสุข ถ้าทำได้อย่างนี้ เราก็จะมีความสุขที่จะให้แก่ผู้อื่นๆ"...
รวมเล่มมาจาก - พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
- แสงเงินแสงทองของชีวิต
- แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
Development
  • คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงอื่นๆ นำมาจากฉบับเดียวกัน
First publishing:December 2545
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-90872-3-2
Dewey no.BQ3550.P7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.