อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิปาฏิหารย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...

...พระพุทธศาสนากล้าทำให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริง โดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น โดยพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆ ไว้ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัย อย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายกับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่ จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า เราเข้าใจหลัการที่พระพุทธศาสนาวางไว้ และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่...

...มนุษย์เป็นยอดสัตว์ที่ฝึกได้ เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูง สามารถฝึกได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต และทางปัญญาให้วิเศษ ทำอะไรๆ ได้ประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย์ อย่างแทบไม่น่าจะเป็นไปได้ และการมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพ และเทวานุภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปล่า และไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคา ส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอ เร่งฝึกฝนตนไม่หยุดยั้ง ผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะได้บรรลุสิ่งเลิศล้ำที่ทั้งฤทธานุภาพ และเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้...

Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑-๔ ในชื่อ "เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา" 
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ ในชื่อ "อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา : ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย"
First publishingMay 2553
Latest publishing onPublishing no. 23 May 2560
ISBN978-974-401-975-2
Dewey no.BQ4570.S9

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.