เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา

Languageไทย
Abstract
...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์  ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...

...พระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริง โดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น โดยพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆ ไว้ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับ  แต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัย อย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่ จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๔๔)  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ธรรมดา
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๔๕) ไม่มีบันทึกท้ายบท และภาคผนวก จัดพิมพ์โดย บริษัท สหธรรมิก จำกัด ในมงคลวารวันเกิด คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ
  • "เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม" ตอน ๔ : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร, บทที่ ๑๓ (บทความประกอบที่ ๓) พร้อมทั้งนำบางตอนในหนังสือ "สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์" มาพิมพ์เป็นภาคผนวกด้วย
First publishing:March 2544
Latest publishing onPublishing no. 9
ISBN974-88281-8-2
Dewey no.BQ4570.S9
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.