เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์  ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...

...พระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริง โดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น โดยพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆ ไว้ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับ  แต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัย อย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่ จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๔๔)  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ธรรมดา
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๔๕) ไม่มีบันทึกท้ายบท และภาคผนวก จัดพิมพ์โดย บริษัท สหธรรมิก จำกัด ในมงคลวารวันเกิด คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ
  • "เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม" ตอน ๔ : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร, บทที่ ๑๓ (บทความประกอบที่ ๓) พร้อมทั้งนำบางตอนในหนังสือ "สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์" มาพิมพ์เป็นภาคผนวกด้วย
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
ISBN974-88281-8-2
เลขหมู่BQ4570.S9

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง