อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิปาฏิหารย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...

...พระพุทธศาสนากล้าทำให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริง โดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น โดยพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆ ไว้ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัย อย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายกับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่ จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า เราเข้าใจหลัการที่พระพุทธศาสนาวางไว้ และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่...

...มนุษย์เป็นยอดสัตว์ที่ฝึกได้ เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูง สามารถฝึกได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิต และทางปัญญาให้วิเศษ ทำอะไรๆ ได้ประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย์ อย่างแทบไม่น่าจะเป็นไปได้ และการมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพ และเทวานุภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปล่า และไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคา ส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอ เร่งฝึกฝนตนไม่หยุดยั้ง ผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะได้บรรลุสิ่งเลิศล้ำที่ทั้งฤทธานุภาพ และเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑-๔ ในชื่อ "เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา" 
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ ในชื่อ "อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา : ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ISBN978-974-401-975-2
เลขหมู่BQ4570.S9

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง