คติธรรมแห่งชีวิต

Languageไทย
Abstract

 

รวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง
  • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
  • ความจริงแห่งชีวิต
  • ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
  • ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง
จัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มุ่งหน้าสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีงามมีความสุข โดยอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

 

รวมเล่มมาจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
- ความจริงแห่งชีวิต
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- รักษาใจยามป่วยไข้
First publishing:May 2540
Latest publishing onPublishing no. 28 November 2561
ISBN974-8239-54-3, 974-8417-47-6
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.