พุทธศาสนากับสังคมไทย

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)

อนุโมทนา

หนังสือ “พุทธศาสนากับสังคมไทย” ซึ่งสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ขาดคราวไปนานแล้ว บัดนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เผยแพร่ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ ผู้เรียบเรียงยินดีอนุญาตด้วยความเต็มใจ เพราะเป็นการช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป ดังที่เคยปฏิบัติมา

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงเนื้อหาไว้ตามเดิมแทบทั้งหมด เพียงแต่ปรับปรุงถ้อยคำบางแห่งให้สละสลวย และกลมกลืนยิ่งขึ้น เว้นแต่ในบทว่าด้วย “ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม” ซึ่งได้แทรกเสริมคำอธิบายเพิ่มเข้าเล็กน้อย

สิทธิในการพิมพ์ครั้งนี้ ขอมอบให้กับที่เคยปฏิบัติมาแล้วในทุกกรณี และขออนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองที่ได้มีกุศลเจตนาจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเผยแพร่ใหม่อีก ขอกุศลกิจที่ร่วมบำเพ็ญนี้ จงอำนวยผลเพื่อความเจริญงอกงามแห่งสัมมาทัศนะ และประโยชน์สุขของพหูชน ตลอดกาลนาน

พระเทพเวที
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.