พุทธศาสนากับสังคมไทย

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)

ที่มา

๑. พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
จากรายการอภิปราย จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๑๘

๒. พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ปาฐกถา แสดง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๑๘
พิมพ์ครั้งที่สอง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๑

๓. เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์
พิมพ์ครั้งแรก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๑๘

๔. เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรก จุลสารมูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งที่สอง ใน ปรัชญาการศึกษาไทย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย พ.ศ. ๒๕๑๘

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.