พุทธศาสนากับสังคมไทย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ที่มา

๑. พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
จากรายการอภิปราย จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๑๘

๒. พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ปาฐกถา แสดง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๑๘
พิมพ์ครั้งที่สอง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๑

๓. เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์
พิมพ์ครั้งแรก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๑๘

๔. เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรก จุลสารมูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งที่สอง ใน ปรัชญาการศึกษาไทย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย พ.ศ. ๒๕๑๘

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง