พุทธศาสนากับสังคมไทย

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)

ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม

แยกออกไปพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวในชื่อ "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม"

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.