พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)

ข้อเสนอเบ็ดเตล็ด เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์

เอาละ ตอนนี้ใกล้จบแล้ว มีข้อเสนอของพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา​วิทยาศาสตร์ต่อไป โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย

 

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.