นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

..ในทางพระพุทธศาสนา คนที่ทำดี ไม่ต้องอ้อนวอนขอไปสวรรค์ เพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมดา เพียงแต่รู้ไว้และมั่นใจเท่านั้น...

Development
  • หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมผลงานของ พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เรื่อง "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม", "นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก" และ "บทเสริมผลกรรมในชาติหน้า" แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร
First publishingSeptember 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-9609-69-7
Dewey no.BQ4525

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.