นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

..ในทางพระพุทธศาสนา คนที่ทำดี ไม่ต้องอ้อนวอนขอไปสวรรค์ เพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมดา เพียงแต่รู้ไว้และมั่นใจเท่านั้น...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมผลงานของ พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เรื่อง "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม", "นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก" และ "บทเสริมผลกรรมในชาติหน้า" แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-9609-69-7
เลขหมู่BQ4525

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง