อายุยืนอย่างมีคุณค่า และวาสนาสร้างเองได้

Languageไทย
Abstract
...ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนกุศลให้หนาแน่น และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนชีวิตที่ชอบธรรม และำบำเพ็ญประโยชน์ แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พร้อมยิ่งขึ้นแก่พหุชน...
รวมเล่มมาจาก - วาสนาสร้างเองได้
- อายุยืนอย่างมีคุณค่า
Change toสร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๗)
First publishing:December 2547
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-88135-2-5
Dewey no.BQ4570.A3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.